Effekterne af den vægtneutrale tilgang

I den vægtneutrale tilgang til sundhed er der fokus på at hjælpe mennesker med at forbedre deres sundhedstilstand gennem en ændring af måden de tager vare på sig selv og deres krop – uafhængigt af ændringer i vægten (Willer & Adams, 2014). Dette står i stor kontrast til den traditionelle, vægtfokuserede tilgang til sundhed, hvor vægt og sundhed hænger uløseligt sammen, og et fokus på vægt derfor anses som nødvendigt i ikke kun forebyggelsen men også i behandlingen af en lang række sundhedsmæssige problemstillinger (Tylka et al., 2014).

Netop derfor har nogle sundhedsprofessionelle også ytret bekymringer for tilgangen, idet de mener, at hvis man stopper med at fokusere på vægten, og i stedet opfordrer folk til at spise på baggrund af indre signaler og hjælper dem til at acceptere deres krop, som den er, så vil det resultere i usunde fødevarevalg, overspisning og inaktivitet (Kratina, 2003). Når man dykker ned i litteraturen, ser denne bekymring dog imidlertid ud til at være ubegrundet. Et nyere systematisk review konkluderer, at vægtneutrale interventioner kan give positive effekter både når det gælder spiseadfærd, energiindtag og kostkvalitet. Udover det har vægtneutrale interventioner også positive effekter på fysiske såvel som psykiske aspekter af sundhed (Ulian et. al., 2018). Forfatterne konkluderer endvidere, at et vægttab i sig selv ikke er af afgørende betydning for at fremme positive helbredsændringer. 

De psykologiske sundhedsparametre

Specielt på de psykologiske sundhedsparametre ser interventionerne ud til generelt at have en gavnlig effekt. Studierne viser signifikante forbedringer over tid hos deltagerne i de vægtneutrale interventioner på følgende parametre:

 • Nedsat tendens til depression
 • Bedre selvværd
 • Højere livskvalitet
 • Lavere grad af stress
 • Forbedret kropsopfattelse
 • Forbedret evne til at lytte til kroppens fysiske og psykiske behov
 • Mindre grad af overspisning
 • Mindre grad af forstyrret spisning
 • Højere grad af intuitiv spisning (Ulian, 2018)

De fysiologiske sundhedsparametre

På de fysiologiske sundhedsparametre ser de vægtneutrale interventioner ligeledes ud til at have en gavnlig effekt på deltagernes sundhedstilstand. På tværs af studierne er der bl.a. blevet påvist forbedringer på:

 • Total kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Forbedret iltforbrug 
 • Fysisk aktivitetsniveau

Derudover viser flere studier forbedring i blodtryk, men der kræves flere studier for at være sikker på effekten. 

Det er i denne forbindelse vigtigt at gøre opmærksom på, at disse forbedringer netop har fundet sted i fraværet af et vægttab. Dette støtter hypotesen om, at det ikke er vægttabet i sig selv, men derimod den bagvedliggende ændring i sundhedsadfærd, der er skyld i de sundhedsmæssige forbedringer (Ulian, 2018). Vi kan altså hjælpe mennesker med at forbedre deres sundhedstilstand gennem implementering af sundere vaner, uafhængig af vægttab. 

 Referencer

 • Willer & Adams (2014). The non-diet approach guidebook for psychologists and counselors: A how-to guide for applying the non-diet approach with individual clients. Releigh: Lulu Publishing Ltd.
 • Kratina (2003). Health At Every Size: Clinical applications. Healthy Weight Journal, 17, 19-23. 
 • Tylka et al. (2014). The weight-inclusive versus weight-normative approach to health: Evaluating the evidence for prioritizing well-being over weight Loss. Journal of Obesity, 2014.
 • Ulian et al. (2018). Effects of health at every size interventions on health-related outcomes of people with overweight and obesity: a systematic review. Obesity Reviews, 19(12), 1659-1666.  

Copyright © 2021 Vægtneutral Sundhed | kontakt@vaegtneutralsundhed.dk